70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
Петок, 03 Април 2020 12:26

Политичко географските одлики на светот, најголеми држави по површина националните системи, територијалната порелба на државите по континенти и карактеристики на одделни држави

Среда, 01 Април 2020 11:08

Што опфаќа овоштарството, какви видови на овошје постојат според климатските услови и според видот на плодот, каде се разместени одредени видови на овошје. Што опфаќа лозарството каква традиција има населението во одгледувањето на виновата лоза и кои се главните произвотствени лозарски реони

Вторник, 31 Март 2020 11:00
Петок, 03 Април 2020 12:18

Валоризација на туристичките ресурси, какви видови на туристички места постојат, нивното значење, привлечност и разместеност во светот

Петок, 03 Април 2020 11:55

Дефиниција што е туризам појава на туризмот и фактори од кој зависи развојот на туризмо

Петок, 03 Април 2020 09:10

краток опис на лекцијата

Петок, 03 Април 2020 09:08

краток опис на лекцијата.