70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип

Како се дели земјоделството, што опфаќа полјоделството и каде се разместени полјоделските култури

Како се дели земјоделството, што опфаќа полјоделството и распространетост на полјоделските култури

Page 2 of 4