Picture1

Училишна матура 2013

Училишната матура е наменет за учениците од гимназиското образование кои не се определиле за државната матура. Целта на овој испит е добивање сертификат за завршено гимназиско образование.

Училишната матура се полага според посебни испитни програми кои се темелат на целите на наставните програми за соодветните наставни предмети кои се вклучени во листата за училишна матура.