ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка за 2017 година