ИЗВЕШТАЈ за реализација на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2016/2017 година