БИЛАНС НА ПРИХОДИ и РАСХОДИ за 2016 година за сметка 903