70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
гимназиско образование

гимназиско образование (11)

за II година

Наставни предмети

Thursday, 16 April 2020 07:50

заразни болести

Напишано од

Живееме во период кога на човештвото му се случува пандемија. Кога се надеваме на моќта на медицината и нејзината способност да го реши проблемот. Но, успешното надминување на оваа заразна болест во многу зависи и од нашиот однос кон неа. Начинот на пренесување не прави и нас одговорни во борбата со вирусот. Свесноста за вирусот, сериозниот пристап кон проблемот и грижливоста се најважни етички вредности при оваа борба. Лекомисленоста и несериозноста може дополнително да ги влошат работите. Поради начинот на пренесување мора особено да ја истакнуваме и одговорноста кон другите. Особено ако сме се веќе здобиле со болеста. Тогаш особено е значајно, совесно и одоговорно да се однесуваме кон другите се со цел да не ги заразиме.  

Friday, 10 April 2020 08:20

етика на здравјето

Напишано од

Во време кога главниот предизвик ни е да си го заштитиме здравјето, оваа тема- Здраствена етика  е можност да се стекнете со една повисока самосвест за важноста на здравјето во животот и како личноста сама да се грижи за истото. 

Што опфаќа овоштарството, какви видови на овошје постојат според климатските услови и според видот на плодот, каде се разместени одредени видови на овошје. Што опфаќа лозарството каква традиција има населението во одгледувањето на виновата лоза и кои се главните произвотствени лозарски реони