70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
Географија

Географија (8)

Што опфаќа овоштарството, какви видови на овошје постојат според климатските услови и според видот на плодот, каде се разместени одредени видови на овошје. Што опфаќа лозарството каква традиција има населението во одгледувањето на виновата лоза и кои се главните произвотствени лозарски реони