70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип

Што опфаќа овоштарството, какви видови на овошје постои според климатските услови и според видот на плодот, кои се главните произвотствени подрачја на некои видови овошје.

Какви природни услови постојат за одгледување на виновата лоза, каква традиција и а нејзиното одгледување и кои се главните производствени реони.