70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип

Валоризација на туристичките ресурси, какви видови на туристички места постојат, нивното значење, привлечност и разместеност во светот

Дефиниција што е туризам појава на туризмот и фактори од кој зависи развојот на туризмо

Проверка на учениците од трета година на претходно предадената тема-Алдехиди и кетони, односно да си направат самопроверка.