70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
Географија - Изборен предмет

Географија - Изборен предмет (8)

Валоризација на туристичките ресурси, какви видови на туристички места постојат, нивното значење, привлечност и разместеност во светот

Дефиниција што е туризам појава на туризмот и фактори од кој зависи развојот на туризмо