70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип

Валоризација на туристичките ресурси, какви видови на туристички места постојат, нивното значење, привлечност и разместеност во светот

Дефиниција што е туризам појава на туризмот и фактори од кој зависи развојот на туризмо

за III-3 клас. Покрај тоа што треба да ги владеете овие поими , обидете се да одговорите на прашањата од крајот на темата. 

Tuesday, 31 March 2020 13:00

Modals for deduction (past)

Напишано од
Tuesday, 31 March 2020 12:58

Modals for deduction (past)

Напишано од
Friday, 27 March 2020 08:58

етика на грижата

Напишано од

За учениците од III-3 ! -Лекцијата Етика на грижата (стр137-141), да си ја научете и прашањата од стр141 да знаете да си ги одговорите. 

Проверка на учениците од трета година на претходно предадената тема-Алдехиди и кетони, односно да си направат самопроверка.

Tuesday, 24 March 2020 17:46

Вежби за самопроверка на темата: Алдехиди и Кетони

Напишано од Снежана Насевска

Проверка на учениците од претходно предадената тема- Алдехиди и Кетони, односно да си направат самопроверка.

Sunday, 22 March 2020 21:45

Modals of deduction (present)

Напишано од
Page 2 of 2