70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
Географија

Географија (8)

Како се дели земјоделството, што опфаќа полјоделството и распространетост на полјоделските култури

Политичко географските одлики на светот, најголеми држави по површина националните системи, територијалната порелба на државите по континенти и карактеристики на одделни држави

Потекло на зборот религија, најраширени религии во современиот свет, нивни карактеристики од кога и од каде потекнуваат и каде се раширени