70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип

Како се дели земјоделството, што опфаќа полјоделството и каде се разместени полјоделските култури

Политичко географски одлики на државите во светот, нивните национални системи, најголеми по површина држави, територијалната поделба на државите по континенти и нивните карактеристика

Потекло на зборот религија, општи карактеристики на религиите, најраширени религии во современиот свет, од кога и од каде потекнуваат, кои се нивните идеолози и каде се расширени религиите