70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип

Би сакале да изразиме огромна и искрена благодарност до менаџментот на фабриката ТАБ-МАК доо Пробиштип за донацијата на ХТЗ опрема за 30 ученици од машинската струка , за нивната несебичност и отвореност за соработка со нашето училиште.  

Повеќе ...

За потребите на СОУ “Наум Наумовски-Борче”-Пробиштип преку спроведување на јавна набавка 04/2016, набавени се и поставени 4 сончеви колектори на новата спортска сала "Софија Петровска"

Повеќе ...

За време на користењето на годишниот одмор во СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип се изврши реновирање на просториите во гимназиската зграда. За реализација на оваа активност беше претходно спроведена јавна набавка во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2016 година.

Повеќе ...